Title
Electronic ballast
Application Number
201220013222
Publication Number
202799355U
Application Date
January 13, 2012
Publication Date
March 13, 2013
Inventor
Lin Xiongbin
Lin Xiongyu
Agent
guan jiaqiang
Assignee
Guangzhou Jingying Technology
IPC
H05B41/36